THERMORELAIS, MOTORSTARTERS 2022-04-19T14:32:27+00:00

THERMORELAIS, MOTORSCHUTZRELAIS

H0-2K Thermorelais für
DL-K4…DL-K18 Schütze
T 63I Thermorelais für
DL-K22…DL-K37 Schütze
H6 Thermorelais mit Stromwandler für
DL-K15…132 Schütze
MH Thermorelais für
MK2, MK4 Minischütze
GMV 25f Manueller
Motorschutzschalter 0,1…25 A
DTMn-K Gekapselte
Motorschutzschalter 0,2…20 A
Direkte Motorschutzkombinationen
Wendeschütze
Stern-Dreieck Schalter